Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Charakteristika tříd první budovy (věk dětí 2 - 4 roky, počet dětí do 26)

Pomáháme dětem se vstupem do mateřské školy a s postupnou bezproblémovou adaptací. Děti se seznamují s novým prostředím, učí se ho poznávat a orientovat se v něm a chovat se tak, aby se v něm cítily dobře. Seznamují se se zaměstnanci školy a novými kamarády.

Učíme děti samostatnosti při jídle, oblékání a hygieně a základním společenským návykům. U starších dětí upevňujeme hygienické návyky. Společně s dětmi vytváříme první třídní pravidla – podporující ohleduplnost, vzájemnou pomoc, dětská přátelství. Pravidla prohlubujeme a spoluvytváříme nová. Snažíme se o individuální přístup k dětem, respektování jejich tempa. Učíme děti objevovat okolní svět, orientovat se v něm a chápat vzájemné vztahy a souvislosti. Seznamujeme děti s přírodou a okolím. 

Třída Sluníčka – jsou zde děti ve věku do 4 let. Třída se nachází v první budově v přízemí. Třída je vybavená herními koutky – kuchyňkou, obchůdkem, opravářským koutkem, výtvarným koutkem, čtenářským koutkem - pokojíčkem. Ve třídě je notebook a IPad. Ze třídy je volný vstup na prostornou terasu a zahradu.

Třída Kapičky – homogenní třída do 4 let. Třída se nachází v první budově v patře. Třída je vybavena hračkami pro tuto věkovou skupinu, které jsou rozděleny do několika koutků- dramatický, konstruktivní, dopravní a výtvarný. Součástí třídy je pokojíček, ve kterém je nová kuchyňka a koutek s panenkami a plyšáky. Ve třídě je notebook a IPad.

Charakteristika tříd druhé budovy (věk dětí 5 - 7 let, počet dětí do 27)

Učíme děti všímat si změn v nejbližším okolí, uvědomovat si význam životního prostředí. Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví, schopnost vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zvládat jemnou motoriku a grafomotoriku. Motivujeme děti k samostatnému vyjadřování, kultivovanému projevu a jazykovým dovednostem. Posilujeme samostatnost a tvořivost dětí při řešení problémů. Rozvíjíme prosociální chování a porozumění základním projevům neverbální komunikace. Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předchází čtení i psaní. Podněcujeme soustředěnost, pozornost a zájem dětí objevovat a chápat v souvislostech. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné pomoci, spolupodílí se na vytváření pravidel vzájemného soužití. Vytváříme u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Třída Bublinky – homogenní třída pro děti od 4 do 6 let. Třída je v druhé budově mateřské školy, v patře. Je vybavená obchůdkem, čtenářským koutkem, pokojíčkem s kuchyňským koutkem, hudebním koutkem, divadelním koutkem, kreslírnou, tělocvičnou. Ve třídě je interaktivní tabule a notebook.

Třída Hvězdičky – homogenní třída pro děti od 4 do 6 let. Třída je v zadní budově v přízemí. Je vybavená obchůdkem, čtenářským koutkem a divadelním koutkem, pokojíčkem s kuchyňským koutkem, hudebním koutkem, přírodovědným a polytechnickým koutkem, kreslírnou a tělocvičnou. Ve třídě je interaktivní tabule a notebook. Na třídu přiléhá prostorná terasa a zahrada.

Charakteristika třídy Duháčci (5 – 7 let, počet dětí do 16)

Podporujeme rozvoj jazykových a řečových dovedností. Zaměřujeme se na získávání sebevědomí a zdravé sebedůvěry u dětí. Rozvíjíme schopnost dětí žít ve společenství ostatních lidí, a chovat se podle přijatých pravidel. Podněcujeme děti k tvořivému myšlení a vyjadřování, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky. Vytváříme elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Dále zdokonalujeme rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové a manipulační dovednosti. Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní. Rozvíjíme soustředěnost, pozornost a zájem dětí objevovat a chápat v souvislostech. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné pomoci, spolupodílí se na vytváření pravidel vzájemného soužití. Vytváříme u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Individuálně pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky.

Třída Duháčci – homogenní třída pro děti od 5 do 7 let. Třída se nachází v základní škole. Je vybavená koutkem pro rozvoj předčtenářských a předmatematickch dovedností, obchůdkem, hudebním koutkem. Ve třídě je notebook a Ipad.

publikováno: 5. 9. 2023 12:56, OI Admin