Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Nabídka kroužků a aktivit v MŠ pro školní rok 2023 - 2024 (od 2. 10. do 31. 5.)

Nadstandardní aktivity jsou nabízeny jakou součást ŠVP a jsou realizovány učitelkami MŠ 

•  Říkej, mluv a povídej (p. uč. Jelínková, každé pondělí od 12:30 – 13:15 h.) 

•  Šikovné ručičky (p. uč. Maršíková, každou lichou středu od 12:30 – 13:30 h.)
•  Chytří stavitelé (p. uč. M. Adamkovičová, každé liché úterý od 12:15 – 13:15 h.)  
•  Relaxace pro děti (hravostí k sobě) (p. asistentka D. Bašová, každé sudé úterý od 12.30 – 13.15  h. ve třídě Bublinek) 
•  Logopedická depistáž pro děti (p. uč. Šimková, předškoláci září, říjen, děti starší 4 let v listopadu)

Placené kroužky

•  Výtvarný kroužek pro talentované děti – pod vedením p. uč. A. Rychtaříkové (každou středu od 15.00 –      16.20 h.)

•  Zpěváček - pěvecký sboreček  - pod vedením p. uč. Hlavaté (každé pondělí od 15.30 – 16.20 h.)

Přihlašovat je možné do kroužků a aktivit online od středy 13. 9. od 16 h. (dítě je možné přihlásit pouze na jednu bezplatnou aktivitu).

Na VV kroužek p. uč. upřednostňuje děti s VV nadáním a na aktivitu Říkej, mluv a povídej se vybírají děti na základě logopedické depistáže provedené logopedickou asistentkou. Upřednostňujeme děti s logopedickými vadami. 

pozn.  Chytří stavitelé, Říkej mluv a povídej, VV kroužek - kapacita je 12 dětí, Šikovné ručičky - 10 dětí. V případě velkého zájmu bude upřednostněno starší dítě před mladším. 

Setkání předškoláků v ZŠ (jedno zábavné odpoledne pro děti, které půjdou od září do školy). 

Logopedické chvilky 

Logopedické chvilky provádíme ve všech třídách každý den. Jazyková cvičení zařazujeme během dne při hrách a aktivitách spontánních či řízených činnostech souvisejících s tématy, vycházejících ze zájmu dětí nebo z nahodilých situací. Využíváme různé možnosti k zařazení jazykových chvilek během celého dne – ranní hry, ranní kruh a cvičení, spontánní a řízené činnosti a pobyt venku. Zaměřujeme se na dechová a artikulační cvičení, motoriku mluvidel, rytmizaci, smyslová cvičení, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a na rozvoj řeči a jazyka.   

V každé třídě využívají děti k logopedickému cvičení zrcátka, pomůcky na dechová cvičení, rytmické nástroje, didaktický a metodický materiál, hry, předměty, obrázky nebo počítačovou techniku. 

Logopedická depistáž    

Logopedickou depistáž provádí logopedická asistentka. Jejím úkolem je aktivně zmapovat vývoj řeči u dětí starších čtyř let a posoudit, zda se řeč správně vyvíjí, popř. odhalit rizikové faktory a doporučit rodičům návštěvu logopedické poradny. Problémovou situaci s vývojem řeči u dětí se nám daří stabilizovat. V každé třídě pracuje minimálně jedna logopedická preventistka, která vytváří vhodné zázemí pro rozvoj logopedické prevence a poskytuje poradenství rodičům. Pokud se u dětí vyskytnou vážnější potíže, rodičům je doporučena logopedická péče u některého z klinických nebo školských logopedů. 

Říkej, mluv a povídej 

Cílem je rozvíjet jazyk a kulturu mluveného slova. Podporovat přirozený řečový rozvoj komunikativních dovedností a schopností dítěte. Posilovat sociální a komunikativní vztahy. Přispět ke zlepšení úrovně řeči.  

Organizace:  

 • Věková skupina: 5 – 6 let 
 • Počet dětí ve skupině: 12
 • Doba a místo trvání: říjen – květen, třída Duháčků  
 • Časový rozvrh: 1 x za 14 dní, 1 hodinu

Aktivita je pro přihlášené děti zdarma. Je určena pro předškolní dětmi, které mají problémy s vyslovováním některých hlásek, s hybností jazyka nebo se slovní zásobou. 

Šikovné ručičky 

Cílem je rozvíjet u dětí jemnou motoriku, kreativitu, estetické cítění, seznámit se s netradičními materiály a technikami, zkoumat a objevovat, relaxovat. Kroužek nebude vždy jen primárně zaměřen na výsledek, ale také na proces (pokusy a objevy, abstraktní projevy, relaxační činnost). 

Organizace: 

 • Věková skupina: 4 – 6 let
 • Počet dětí ve skupině: 12  
 • Časový rozvrh: 1 x za 14 dní, 1 hodinu
 • Doba trvání: říjen - květen 
 • Aktivita je pro přihlášené děti se zájmem o pracovní činnosti zdarma. 

Chytří stavitelé 

Podporujeme zájem o konstruktivní stavebnice a konstrukci staveb, rozvíjíme poznávací schopnosti. Děti se učí rozlišení některých specifických částí stavebnic. Rozvíjíme trpělivost při stavění, zrakové vnímání a představivost.  

Organizace: 

 • Věková skupina: 4 – 7 let 
 • Počet dětí ve skupině: 12  
 • Délka aktivity: 1 hodinu
 • Doba trvání: říjen - květen
 • Aktivita je pro přihlášené děti zdarma

Relaxační aktivita "hravostí k sobě"

Cíl: Podporovat lepší koncentraci, zklidnění, zdravé sebevědomí, lepší vztahy s kamarády. Dítě se naučí pomocné pohybové hry a rozvine svou představivost. Děti se budou učit masážní sestavy mezi sebou přes oblečení podle obrázku ze života. Dále hravé dechy, prvky jógy, pohádky a příběhy. 

Organizace:

 • Časový rozvrh: každé sudé úterý od 12.30 do 13:15 ve třídě Bublinek. 
 • Počet dětí ve skupine: max. 10
 • Věková skupina: 5-6 let
 • Doba trvání: říjen - květen
 • Aktivita je pro děti zdarma

Pěvecký sbor Zpěváček 

Cíl:  Rozvíjet hudebnost dětí, vést je k získání vztahu k hudbě, zpěvu a umění jako důležité součásti života. Dále rozvíjet kreativní schopnosti, estetické cítění, emocionální sebevyjádření, smysl pro rytmus, spojení pohybu s hudbou. Naučit děti radovat se z úspěchu celého kolektivu, získat sebevědomí (např. při vystoupeních) a umět se podřídit celé skupině dětí. 

Organizace: Zpěváček se bude scházet pravidelně každý čtvrtek od 15.20 do 16.20 ve třídě Hvězdiček. Ke zpěvu se bude využívat prostor herny kolem klavíru ve třídě Hvězdiček. Domů budou děti dostávat noty s písničkami, které se budeme učit, aby si mohly zpívat i doma s rodiči. Do sboru budou přijímány děti dle zájmu – od 3  do 7 let. Při nácviku písní budeme využívat nejen vokální činnost – pěvecký a mluvní projev, intonaci, rytmus, rozvoj hudebního sluchu, ale také hudebně-pohybové činnosti a instrumentální činnosti.  

Výtvarný kroužek 

Cíl:  Rozvíjet dětskou fantazii, představivost, trpělivost, výtvarné schopnosti, estetické cítění, samostatnost (při volbě materiálů a pomůcek), seznámit se s novými výtvarnými pomůckami, technikami a postupy a vytvářet radostné prostředí při práci.   

Organizace:  

 • Věková skupina: 4 – 6 let 
 • Počet dětí ve skupině: 12  
 • Doba a místo trvání: říjen – květen, ve třídě Bublinek v zadní budově 
 • Časový rozvrh: 1x za týden, od 15:00 hod. (1, 5 hod.) 
 • Kroužek hradí rodiče ročně
publikováno: 4. 7. 2023 14:51, Petra Moravcová