Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Přijímací řízení

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.


Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu, s místem zápisu a vstupují v platnost v případě nedostatečné kapacity. Kritéria jsou v podkapitole "Ke stažení".

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí zákonný zástupce předložit tyto doklady:

- žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182 a školského zákona (§ 182a).


Doporučujeme rodičům (zákonným zástupcům)

Po přijetí:

  • Rodiče jsou zváni na začátku června na první rodičovskou schůzku, na které je seznámíme s důležitými informacemi z hlediska organizace a provozu mateřské školy, předáme jim vytištěné dokumenty k vyplnění. Získají informaci, do jaké třídy jejich dítě nastoupí. Stanoví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
  • Vyplní přihlášku ke stravování a po seznámí s Informacemi pro strávníky.
  • Rodiče se seznámí s řády školy. 


Pro vstup do třídy:

  • Rodič volí pro své dítě do mateřské školy takové oblečení, aby bylo pohodlné a praktické pro hry ve třídě i pro hry v terénu s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám. 
  • Rodič vybaví dítě náhradním oblečením, které má dítě umístěné v kapsářích (Sluníčka, Kapičky), ve skříňkách (Bublinky, Hvězdičky, Duháčci).
  • Rodič podepíše dětem oblečení a obuv (bačkory, boty, pyžamo…), označí hrneček dítěte.


V případě potřeby neprodleně konzultujte jakýkoliv problém týkající se docházky svého dítěte či organizace výchovně-vzdělávacího procesu v naší mateřské škole s vedoucí učitelkou nebo třídní učitelkou. Jen tak vám můžeme pomoci problém odstranit a zkvalitnit naši práci.


Doporučující desatero

Co bychom mohli udělat, aby vstup dítěte do mateřské školy nebyl pro dítě traumatem:

1. Chodit s ním mezi děti, a to i tehdy, má-li sourozence. Chodit s ním do míst, kde si venku děti ze školky hrají. Někdy mateřské školy otevírají svoji zahradu rodičům s dětmi, to je velmi vhodné a je třeba toho využít.

2. Nechat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, aby se pozvolna sociálně „utužovalo”. Chodit s ním do nových prostředí, kde i my se musíme chovat podle jiných pravidel než doma, např. do klubu maminek.

3. Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy, s přirozenou klidnou důsledností a oceněním i drobných výsledků (při jídle, v koupelně, při oblékání a svlékání, obouvání, uklízení hraček…)

4. Rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat, má-li věci udělat samo. Počítat s tím, že když bude dítě samostatně dělat všechny předcházející činnosti bude mu to trvat mnohem déle, než bychom to udělali sami. Začít s činností dřív a vyvarovat se tak tlaku a spěchu spojeného s tím, že nakonec větší část uděláme za dítě a ještě se na něj budeme zlobit.

5. Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry, nad knihou, či dětským časopisem a podněcovat dítě ke slovnímu vyjadřování.

6. Udělat si čas na čtenou pohádku nebo na písničku před spaním. Rozšiřujeme tím dětskou slovní zásobu, pochopení logiky děje, soustředění na poslech a gramatickou stavbu jazyka.

7. Během dne využívat s dítětem možností si popovídat. Ve volném tempu řeči mu dávat hodně prostoru, aby mluvilo, poslouchat ho, krátce komentovat co říká, aby vědělo, že mu rozumíme.

8. Krátce a srozumitelně oceňovat, co se dítěti daří, povzbuzovat ho, když mu něco nejde. Umět ale i jasně odmítnout nevhodné chování a vysvětlit proč.

9. Vyvarovat se výhružek typu „Počkej, až budeš ve školce…!” Dítě se bude školky bát už předem a působí to, jako bychom tím chtěli ze sebe setřást odpovědnost za to, co dítě dělá nebo naopak neumí udělat.

10. Opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno báječné!” Držme se reality a mluvme o tom, co asi všechno tam dítě bude moci dělat. Předejdeme tak vytvoření nereálných představ a náhlému zklamání.


publikováno: 17. 4. 2023 16:00, OI Admin