Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Školní zralost

Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v 1. třídě - především čtení (nutné zralé zrakové rozlišování), psaní (sluchové rozlišování, grafomotorika) a počítání.

Škola je začátek období plnění dlouhodobého vývojového úkolu. Dítě má právo být ve škole úspěšné. Připravenost pro školní práci se týká psychosomatického stavu jako výsledku předchozí etapy vývoje dítěte. Je vymezena přiměřenou výkonností, přizpůsobivostí a subjektivním pocitem radosti dítěte z toho, že jde do školy.

Používaným pojmem "školní zralost" se zdůrazňuje aspekt biologický, vnitřní, vycházející z dispoziční složky organismu či procesu zrání. Pojmem "školní připravenost" upozorňujeme na charakteristiky mající především vztah k vnějším, společenským činitelům, procesu učení. Při stanovování požadavků spojených s nástupem do školy mají některé z nich více charakter "zralosti" (např. koncentrace pozornosti), jiné "připravenosti" (např. rozvoj slovní zásoby), v řadě z nich však dochází k interakci obou faktorů (např. rozvoj poznávacích procesů).

Pojem školní zralosti bez rozlišení, který z činitelů se na dosažené vývojové úrovni podílí, zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí.

1. Psychická zralost

Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Dochází k přechodu od globálního k diferencovanému vnímání v oblasti sluchové a zrakové, k rozvoji analyticko-syntetické činnosti. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky správná řeč).

Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem.

2. Fyzická zralost

Zde má vliv jednak celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí mohou ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity nedostačivosti vůči větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a tím i snížení nemocnosti dítěte.

3. Sociální a emocionální zralost

Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování.

 Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení předškolního období by školsky "zralé" dítě mělo být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností.

ZNAKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Věk:
K 31.8. má mít dítě 6 let. Dítě průměrně vyzrává až v 6,5 letech! Chlapci se vyvíjejí poněkud později - hlavně motorika ruky (projeví se v psaní) a soustředění. Ve většině případů platí, že pro dívky narozené v červenci a srpnu a chlapce od března výše je lépe volit odklad školní docházky.

Zralost smyslového vnímání:

Zrakové rozlišování:
zrakem rozlišit tvary od sebe
znát trochu abecedu
rozpoznat alespoň některá písmenka a číslice
děti by už v září, říjnu neměly kvůli nácviku psaní a čtení zaměňovat písmena tvarově podobná (m-n), symetrická podle svislé (b-d) a vodorovné osy (p-b, j-l).

Sluchové rozlišování:
poznat první písmeno ve slově
syntéza a analýza slov (rozklad na hlásky: p-e-s = pes, a naopak složení slova z hlásek)

Zralost grafomotoriky a vizuomotorické koordinace:
správné držení tužky, pozor hlavně u leváků
podepsat se aspoň křestním jménem a tiskacím písmem zabránit křečovitému (silný tlak) nebo nesprávnému držení tužky motorika. Procvičovat nejlépe kreslením a malbou s využitím různých pomůcek na širokou škálu materiálů.

Řeč:
Ideálně dítě dokáže vyslovit všechny hlásky do nástupu do ZŠ. Toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř, ale pokud dítě patlá více, uvažovat o OŠD.
Řečová vada bývá často doprovázena potížemi v čtení a psaní, což se může jevit jako dyslexie - primárně je ale třeba upravit logopedicky vadu řeči.

Rozumové schopnosti:
orientace v čase (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer, řadit události chronologicky podle děje, vánoce v prosinci apod.), nemusí znát hodiny, měsíce a dny, ale roční období ano
třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu
materiál, z čeho věci vyrobeny (auto, dům, kniha, chléb, šaty)
pravolevá orientace
logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr)
znát barvy, i doplňkové (oranž, hněď, růžová, fialová)
početní představy - jak vědomosti (kolik nohou má pes, kolik dnů v týdnu)
počítat do 10 a zpět
sčítat a odčítat do 5 (tj. přidávat a ubírat z množství věcí), učit se to přes konkrétní příklady, může počítat v duchu i na prstech
znát vztah symbol - jméno - počet aspoň u některých číslic
znát číslice do 10 (není zcela nutné).

Jsou-li rozumové schopnosti výrazně nižší, je vhodnější spíše uvažovat o speciálním školství než odkladu školní docházky.

Paměť:
zapamatovat si větu 7-8 slov a doslova ji zopakovat
umět básničku, písničku

Chování:

Soustředěnost: schopnost soustředit se, zaměřit pozornost. I chytré dítě může být nesoustředěné a mít pak ve škole potíže. Vydrží dítě u Večerníčku nebo u četby pohádky bez odbíhání, lezení po židli, dokončí úkol, který si dítě i samo dalo - vybarví obrázek, postaví stavbu ze stavebnice, hrad z písku?

Citová zralost: emoční stabilita - např. že dítě nebude reagovat na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem. Závislost na matce přiměřená, dokáže se odloučit bez potíží. Nestýská se, nemyslí na domov ve škole, těší se do školy. Děti zvyklé na MŠ to většinou umí. 

Sociální zralost: schopnost velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov, přijmout místo rodičů jako autoritu učitele, osvojení hygienických návyků. Např. vykat dospělým, pozdravit, poprosit, poděkovat, obléknout se, postarat o věci, obout boty a zavázat tkaničky na kličku, jít samo na WC, zvládnout školní jídelnu. Občas děti mívají stres ze školy ne kvůli vyučování, ale kvůli strachu z těchto sociálních situací.

Pracovní zralost: dítě by mělo dokázat vydržet u úkolu a dokončit ho, i když jej nebaví. Souvisí to s motivací. Mělo by si večer připravit věci, sbalit tašku, ráno jít do školy, sedět celé vyučování, psát úkoly, mít pořádek v tašce a věcech, nezapomínat věci. Rodiče mají ještě v 1. třídě kontrolovat tašku. 

Motivace:
Jestliže se dítě o nic nezajímá, je spíše nezralé, ale také starší sourozenci nebo dospělí mohli dítěti školu odradit nějakou devalvující poznámkou. Některé děti jsou přirozeně temperamentnější než jiné, nutná určitá sebekontrola dítěte.

Lateralita:
Jedna ruka bývá šikovnější, tu nazýváme dominantní. Podobně bývá dominantní i pravá nebo levá noha a oko . Je-li souhlasná dominance ruky a oka, pak jde o vyhraněnou dominanci, což je výhodnější. Jde-li o tzv. zkříženou lateralitu (dominantní pravá ruka - levé oko nebo naopak) nebo nevyhraněnou lateralitu (dítě používá obě ruce stejně), komplikuje to někdy trochu vývoj. Zrcadlové psaní zmizí většinou samo, není-li zkřížená lateralita. Leváky není nutné nic speciálního učit, jen dbát na správné držení tužky a sklon sešitu. Těžko se později špatný úchop tužky přeučuje. 

NEZRALOST

Projevy nezralosti tedy jsou:
oslabení některé psychické funkce při maximálně nižším podprůměru intelektu (jinak lépe zvláštní škola místo OŠD)
neklidné /utlumené děti/
impulsivní /zdlouhavé projevy/
nesoustředěné dítě, odbíhající ke hře
nesamostatné neobratné
přecitlivělé, bázlivé, plačtivé /nepodřídivé, vzdorné/
špatný kontakt s učitelem a dětmi, agresivita
stažené, negativismus, event. mutismus

Příčiny projevů:
nedostatek v somatickém vývoji a zdravotním stavu
opožděný mentální vývoj, snížený intelekt
nerovnoměrný vývoj a oslabení dílčích schopností (sluchového a zrakového rozlišování pro čtení a psaní, vliv mozkových dysfunkcí)
neurotičnost
zanedbanost výchovného prostředí 

NÁCVIK

S předškoláky je možné cvičit některé psychické funkce a dovednosti:

Zrakové vnímání

Zraková diferenciace:

rozlišování předmětů
vyhledávání dvou stejných předmětů (např. kostky mezi kuličkami)
odlišování věcí rozdílných (najít, co do skupiny nepatří: barva, velikost)
vyhledání rozdílů ve zdánlivě stejných obrázcích
vyhledání stejných obrazců z několika si podobných
odlišení rozdílného obrazce z řady stejných

Prostorová orientace - Vyhledání "ukrytých" věcí na obrázku:
vyhledání věcí na obrázku s pojmy: dole, nahoře, vzadu, vpředu, uprostřed
vyhledání a určení místa věcí v místnosti s určováním změny jejich postavení v prostoru
obrázková bludiště

Pravolevá orientace:
určování věcí s pojmy vpravo/vlevo na obrázku, hračce i v reálu
určení změny postavení
určení polohy na sobě a druhém člověku
popis cesty do obchodu, parku apod. s pojmy vpravo/ vlevo

Zraková analýza a syntéza:
skládání a rozkládání částí stavebnic
skládání a rozkládání obrázků z rozstříhaných částí
puzzle
mozaiky

Sluchové vnímání

Sluchová diferenciace:
rozlišení zvuků
typu Kimova hra (zavázané oči: poznat zvuk dřeva, kovu, plastu....)
poznat hudební nástroje (piano, housle, buben…)
poznat přírodní zvuky
napodobení rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)

Sluchová orientace:
hledání schovaného budíku dle zvuku
hádání, co zvuk vydává
hry na slepou bábu aj.

Sluchová analýza:
kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na konci)
slovní fotbal na hlásky
vymýšlení slov na nějakou hlásku nebo příběhů
vyhledání předmětů na určitou hlásku či slabiku v místnosti
vymýšlení slov na nějakou slabiku (PO-stel, -lštář, -vlečení)

Náprava vadného držení tužky:

Nápravy nejlépe kreslením a jejich zásady:
nácviky v duševní pohodě, ne jako úkol, kde musí dítě obstát
střídat různé psací materiály
velký papír a uvolňovat ruku od ramene přes předloktí až po zápěstí
formou veselé hry: kreslit pohádky, příběhy apod.
před psaním rozcvičit ruce (kroužit zápěstím volným, pěstičkami, protřepat ruce, prstíky jeden po druhém do špetky palec k ukazováku, palec k prostředníku, palec k prsteníku atd. a zpět)
pozor na to, aby obrázek měl správné proporce, velikost a detaily (postava oči, uši, 5 prstů) - nácvik všímavosti k detailům pro psaní
vybarvování ploch, má být bez přetahování, nedotažení i odbytí jen vyčmáráním

Početní představy:
Naučit formou her: čísla tramvají, domů, domino, člověče nezlob se atd.

Paměť:
Učit se básničky, písničky, hrát pexeso - např. písmenkové.

Věta na závěr:
Nenuťte děti, ony se samy chtějí učit - zvídavost je znakem školní zralosti!
/zdroj internet/

publikováno: 21. 4. 2023 09:08, OI Admin