Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Náš celoroční školní vzdělávací program „Poznáváme svět kolem nás" rozvíjí dítě v oblastech biologické, psychické, sociální… Dítě získává možnost naučit se potřebné dovednosti, poznávat žádoucí hodnoty a učit se získávat samostatné postoje důležité pro plynulý přechod do základní školy.  

Hlavní cíl 

Hlavním cílem koncepce výchovně vzdělávací práce jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech v průběhu celého dne v mateřské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu i o jejich potřeby, o jejich zdravý tělesný a duševní rozvoj a rovněž tak spokojení rodiče, kteří nám svěřují své děti do péče.

PLÁNOVANÝ ROZVOJ ŠKOLY - VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Bezpečné, přátelské místo pro všechny“

Chceme být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, je přátelská vůči rodičům, okolní komunitě
a otevřená novým myšlenkám a přístupům. 

Vize a cíle mají dlouhodobý charakter. Snažíme se s vizí pracovat tak, aby mateřská škola byla místem, kde se děti cítí dobře. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v MŠ stráví, byl časem, který v nich ponechá zásadní stopy do jejich životů.

Hlavním úkolem  mateřské školy je připravit děti tak, aby byly osobnostmi, které jsou vzhledem ke svému věku
a možnostem samostatné, schopné se dívat kolem sebe a vstřebávat co nejvíce nabízených poznatků. Probouzet u dětí aktivní zájem o hru a chuť objevovat nové věci prožitkovým učením. Vést děti k poznávání okolní přírody, lidových zvyků, tradic a svátků. Učit děti základním sociálně kulturním dovednostem a návykům, k pozitivnímu vztahu k výtvorům lidské práce i k lidem samotným. 

V mateřské škole se zaměřujeme na ekologickou výchovu, kterou chápeme jako získávání poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Učíme děti pochopit živou a neživou přírodu, vztahy mezi jednotlivými organismy a působení člověka na přírodu.  

Naším cílem je vytvořit moderní, otevřenou mateřskou školu splňující obecné cíle vzdělávání
a výchovy odpovídající současným trendům předškolního vzdělávání s předpokladem dobrého jména školy a s pedagogickým týmem schopným samostatné práce, kde budou mít děti vlídné, vstřícné a přátelské prostředí, pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu, potřeby, zdravý tělesný
a duševní rozvoj ve všech činnostech v průběhu celého dne a rovněž spokojené rodiče, kteří nám svěřují děti do péče.

Cíle vzdělávacího programu

Rozvíjíme osobnost dítěte, jeho individualitu, zaměřujeme se na dosažení optimální úrovně osobního rozvoje, učení a poznání a vedeme dítě k získávání zkušeností pro jeho další celoživotní vzdělávání. Posilujeme schopnost dítěte vnímat a porozumět jevům a dění kolem sebe, vedeme ho k chápání a poznávání vztahů, vazeb a souvislostí. 

Učíme dítě poznávat hodnoty naší společnosti, chovat se a jednat podle nich. Podporujeme vnímání odlišností a rozdílných hodnot společnosti. Prohlubujeme schopnost komunikovat, spolupracovat
a spolupodílet se a rozhodovat o plánovaných činnostech. 

Vedeme dítě k vnímání a poznávání sebe sama, svých potřeb a možností, k vytváření sebevědomí
a sebedůvěry. Dále k poznání, že může jednat svobodně, že může svou životní situaci ovlivňovat
a zároveň být zodpovědné za své chování a jednání. 

Specifické cíle 

Vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbáme na to, aby tato vývojová specifika byla při jejich vzdělávání v plné míře respektována. Vytváříme ve škole prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení.  

Vzdělávání musí být vždy vázáno jak k obecným potřebám daným věkem dítěte, tak k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Pedagogické aktivity probíhají v rozsahu potřeb každého z nich. Je třeba, aby se každému dítěti dostalo podpory, péče a stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje. 

Dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Proto vzdělávací činnosti v mateřské škole musí být založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházet z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Využíváme přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytujeme dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány a zajišťujeme dětem dostatečnou možnost projevovat se, bavit se
a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení
z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán. 

Je důležité vytvářet dětem ve škole vhodné prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Veškeré aktivity musí obsahovat prvky hry a tvořivosti, podněcovat radost z učení a zájem dítěte poznávat nové. Při práci s dětmi zařazujeme didakticky zacílenou činnost, která je přímo nebo nepřímo motivovaná, v níž je zastoupeno spontánní
i záměrné učení. Využíváme metodu tvořivé improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci, jenž poskytuje dítěti srozumitelnou praktickou ukázku životních souvislostí, učí dítě vnímat spojitosti a napomáhá umocňovat jeho zážitek, což nepochybně zvyšuje přirozenou účinnost vzdělávání.  

Smyslem výuky a výchovy v mateřské škole je především probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou
a dokáží. Vedeme k odpovědnému vztahu k přírodnímu prostředí, které je obklopuje. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Učíme je poznávat, pomáhat
a chránit vše živé i neživé. Probouzíme v dětech aktivní zájem o globální svět poznáváním
a objevováním. To vše ve vztahu k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Přístup se projevuje rovněž ve volbě metod, obsahu a organizaci pobytu dětí v mateřské škole. 

Svým působením, bychom chtěli dát dětem základy kompetencí důležitých pro život, s ohledem
na jejich věk, individualitu a rodinné zázemí, napomáhat k zdravému rozvoji a učení dětí,
k osvojování si základů hodnot společnosti a podporovat v nich samostatnou osobnost, schopnou se projevit a působit na své okolí. 

Cíle vzdělávací oblasti

 • prověřit ŠVP v návaznosti na připravované změny revize RVP PV. Podpořit zavádění nových a inovativních metod ve vzdělávání
 • nabídka metod a forem vzdělávání musí být dostatečně rozmanitá s uplatněním respektující ho principu rovných vzdělávacích příležitostí a umožňující individuální přístup ke každému dítěti
 • aktualizovat ŠVP a zajistit soulad s legislativními změnami
 • zjišťovat diagnostiku dětí, propojovat diagnostické záznamy se záznamy iSophi (pravidelně hodnotit úroveň, zaznamenávat výsledky, využívat pomůcky z Klokanova kufru a diagnostiku iSophi)
 • volit vhodné aktivity obsahující prvky hry a tvořivosti podněcující radost z učení se zájmem dítěte poznávat nové
 • využívat individualizaci ve vzdělávání, diferencovat výuku dle potřeb dětí
 • vzdělávání přizpůsobit vývojovým, kognitivním, sociálním a emociálním potřebám dětí s podporou všestranného rozvoje osobnosti dítěte
 • vzdělávací systém adekvátně přizpůsobit dynamickému prostředí a na pokrok spojený
  s rozvojem nových technologií, digitalizace
 • usilovat o zvýšení úrovně digitální gramotnosti dětí a informatického myšlení, u dětí rozvíjet enviromentální a polytechnickou gramotnost
 • rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti a rozvoj sociálních dovedností
 • společně upřednostňovat formativní hodnocení, které se zaměřuje na pokrok každého dítěte, podporuje proces učení a sebehodnocení dětí, vést děti ke vzájemnému vrstevnickému hodnocení a sebehodnocení
 • rozvíjet osobnost dítěte v souladu s moderními trendy a požadavky, každé dítě chápat jako jedinečnou osobnost
 • zajistit dětem ve škole bezpečné a příjemné prostředí
 • dbát na zásady rovnosti dětí v přístupu ke vzdělávání
 • ve vzdělávacím procesu vytvářet prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou práci dětí
 • zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců a dětí ze znevýhodněného prostředí
 • začlenit do výuky etickou výchovu
 • využívat programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, preventivně předcházet kázeňským problémům
 • zlepšovat tělesnou zdatnost dětí, každodenními pobyty venku, tělovýchovnými chvilkami, pohybovými aktivitami i hrou
 • rozvíjet u dětí souvislé vyjadřování – práce ve skupinách a individuálně, zařazovat co nejčastěji jazykové chvilky, rytmizaci slov, básniček, hudebně pohybových her, dramatizaci...
 • častěji zařazovat do činností artikulační cvičení, procvičovat motoriku jazyka, úst, rozvíjet souvislé vyjadřování a rozšiřovat slovní zásobu
 • preferovat didaktický styl prožitkového učení, dítě předškolního věku se učí samo spontánně – prožitek a zkušenost
 • probouzet v dítěti aktivní zájem o vše nové, naslouchat a objevovat
 • vytvářet podnětné a obsahově zajímavé prostředí, a tím přispívat k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který ho obklopuje
 • na základě přímých zážitků podněcovat děti k samostatnému myšlení a probouzet v nich chuť objevovat, naslouchat a dívat se kolem sebe, všímat si rozmanitostí, změn, dění v nejbližším okolí
 • vést děti k ochraně přírody a prohlubovat kladný vztah k ní – chránit přírodu v okolí, živé tvory, třídit odpad a chápat význam třídění, šetřit vodou a energiemi, dbát o pořádek
  a čistotu, zvládat drobné úklidové práce ve třídě i na zahradě, pečovat o rostliny
 • vycházet z potřeb dítěte, respektovat zvláštnosti a harmonicky rozvíjet jeho osobnost (využívat skupinové a individuální plánované práce)
 • posilovat samostatnost dětí a jejich sebedůvěru (při celodenním styku s dětmi a při všech příležitostech….), vést děti k vzájemnému respektování a spolupráci
 • nadále u dětí vytvářet mravní hodnoty, prohlubovat citovou a mravní výchovu. Učit děti kamarádství, citlivému jednání a poznávání základních lidských citů – ve spolupráci s rodiči (využití loutkových her, literárních děl, apod.)
 • učit se vnímat přírodu všemi smysly
 • individuálně se věnovat dětem s odkladem školní docházky
 • využívat tělocvičnu, venkovní sportoviště, zahrady - hry na zadní zahradě s využitím přírodních herních prvků, pomůcek k pozorování přírody, k experimentům, pěstitelským aktivitám a učit je pečovat o zahradu
publikováno: 5. 9. 2023 22:28, OI Admin