Vítejte na stránkách Mateřská škola Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Náš celoroční vzdělávací program „Poznáváme svět kolem nás" rozvíjí dítě v oblasti biologické, psychické, sociální... Dítě získává možnost naučit se potřebné dovednosti, poznávat žádoucí hodnoty a učit se získávat samostatné postoje důležité pro plynulý přechod do základní školy.

Hlavním úkolem mateřské školy je připravit děti tak, aby byly osobnostmi, které jsou vzhledem ke svému věku a možnostem samostatné, schopné se dívat kolem sebe a vstřebávat co nejvíce nabízených poznatků. Probouzíme u dětí aktivní zájem o hru a chuť objevovat nové věci prožitkovým učením. Vedeme děti k poznávání okolní přírody, probouzíme citový vztah k přírodě, poznávání lidových zvyků, tradic, svátků. Učíme děti základním sociálně kulturním dovednostem a návykům, vytváříme pozitivní vztah k výtvorům lidské práce i k lidem samotným.

V mateřské škole se zaměřujeme na ekologickou výchovu, kterou chápeme jako získávání poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Učíme děti pochopit živou a neživou přírodu, vztahy mezi jednotlivými organismy, působení člověka na přírodu.

K naplnění výchovných úkolů je třeba vytvářet dostatek podnětů vycházejících z poznávání a hodnocení přírody. Základem je hra, která se promítá do všech výchovných činností a pomocí níž dítě získává prvotní vědomosti a znalosti o životě lidí, jejich práci, vzájemných vztazích a vztahu k přírodě.

Vzdělávací cíle

- Připravujeme dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

- Maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí a umožňujeme jim dospět v době, kdy opouštějí mateřskou školu v optimální úrovni osobního rozvoje a učení, která je pro ně individuálně dosažitelná.

- Rozvíjíme u dětí souvislé vyjadřování – práce ve skupinách, předpoklad intenzivnějšího verbálního kontaktu s dospělými a dětmi.

- Podněcujeme děti k samostatnému myšlení na základě přímých zážitků a probouzíme u nich chuť objevovat, naslouchat a dívat se kolem sebe, všímat si rozmanitostí, změn a dění v nejbližším okolí. Vedeme děti k odpovědnému vztahu k přírodnímu prostředí, které je obklopuje. Ukazujeme jim a učíme je, jak mohou svým chováním ovlivnit svět kolem sebe. Učíme je poznávat, pomáhat a chránit vše živé i neživé.

- Posilujeme samostatnost dětí a jejich sebedůvěru (při celodenním styku s dětmi a při všech příležitostech….).

- Rozvíjíme přátelské a kamarádské vztahy mezi dětmi, učíme je komunikovat bez zábran s dětmi, s dospělými, učíme je naslouchat druhým. Spolupracujeme, respektujeme společná pravidla, pomáháme si navzájem. Vedeme děti k vzájemnému respektu a toleranci. Učíme děti slušnému chování vůči všem lidem ve společnosti, bez ohledu na jejich kulturu, vzhled a chování.

- Podporujeme zdravý způsob života, ve smyslu zdravé stravování, dostatek pohybu, prevence rizikového chování, přátelské vztahy mezi dětmi i dospělými, pozitivní, vstřícná atmosféra a vzájemná důvěra.

- Podporujeme kamarádské vztahy mezi dětmi, citlivé jednání a poznávání základních lidských citů – ve spolupráci s rodiči (využití loutkových her, literárních děl, apod.).

- Spolupracujeme s rodiči děti a s mnoha dalšími institucemi. Vítáme nové podněty, nápady a možnosti, které obohacují život dětí v mateřské škole. Učíme se chovat otevřeně, dotazovat se a svobodně vyjadřovat názory a přání.

- Na základně dlouhodobého a každodenního styku s dítětem a jeho rodiči plníme i úkol diagnostický. Zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a k dětem nadaným. 

publikováno: 17. 4. 2023 15:50, OI Admin